Voorwoord

De Dijk ontwikkelt zich tot een Kindcentrum 0-13 jaar in de Schooten

Samen groeien in één kindcentrum
Wij handelen ook vanuit de afspraken en denkwijze van Vreedzaam. Deze methode loopt alseen rode draad door de school. Het centrale thema van Vreedzaam is het oplossen vanconflicten op een vreedzame manier. De doelstelling van het programma is echter breder: deschool ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen,leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positiefgedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel.Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. We bereiden onze leerlingen ook voor ophet leven in een democratische samenleving en wij stimuleren actief burgerschap.
Meerwerf basisschool de Dijk is samen met Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH) Kindcentrum de Schooten gestart. In het gebouw bevinden zich:

- Basisschool de Dijk
- PSL de Dijkklimmers
- KDV de Dijkbouwers
- BSO de Dijkwachters‌‌‌

Het grote voordeel is dat er op één locatie een dagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en de basisschool zal zijn. Ieder met een eigen plek, maar ook met een groot gezamenlijk (leer)plein waar vermenging van leeftijden en activiteiten plaats kunnen vinden. De samenwerking is voor de kinderen een ideale omgeving om te spelen en te leren zonder de overstappen die nu gemaakt worden. Het streven is naar natuurlijke overgangen!

Maarten Tromp, directeur Meerwerf-basisschool De Dijk